1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych (zwanym dalej „Administratorem”) jest Anna Dopart prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Kancelaria Adwokacka Adwokat Anna Dopart z siedzibą w Warszawie pod adresem ul. św. Bonifacego 77 m. 32, Warszawa (02-945), wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 8172158062.
2. Z Administratorem można skontaktować się pisemnie za pomocą poczty tradycyjnej, pisząc na adres: Kancelaria Adwokacka Adwokat Anna Dopart, ul. św. Bonifacego 77 m. 32, Warszawa (02-945) lub mailowo, pisząc na adres: dopartanna@gmail.com.
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora w jednym lub kilku z poniższych celów:
a) przedstawienia oferty (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO tj. niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora w postaci przedstawienia oferty potencjalnego klientowi);
b) czynności zmierzających do zawarcia i wykonania umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO tj. niezbędność przetwarzania do wykonania umowy);
c) spełnienia obowiązków fiskalnych i rachunkowych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO tj. niezbędność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze);
d) ustalenia, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO tj. niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią w szczególności obrony swoich słusznych interesów);
e) marketingowym (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO tj. niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią w szczególności prowadzenia marketingu i oferowania współpracy w zakresie usług świadczonych przez Administratora);
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla zawarcia i realizacji Umowy.
4. Administrator w razie potrzeby współpracuje z podmiotami trzecimi, w związku z czym w uzasadnionych przypadkach przekazuje Pani/Pana dane osobowe następującym kategoriom odbiorców:
a) operatorzy systemów informatycznych,
b) operatorzy systemów płatności,
c) firmy kurierskie i poczta polska,
d) firmy księgowe.
5. Pani/Pana dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) ani do organizacji międzynarodowych.
6. Administrator nie przetwarza Pani/Pana danych osobowych szczególnych kategorii tj. danych osobowych ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych, dane genetyczne, dane biometryczne jednoznacznie zidentyfikowanej osoby fizycznej lub dane dotyczące zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej tej osoby; ani danych osobowych dotyczących wyroków skazujących, naruszeń prawa lub powiązanych środków bezpieczeństwa.
2
7. Pani Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora jedynie przez czas niezbędny dla realizacji celów, opisanych w pkt. 3, a także później do upływu okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z wykonaniem umowy lub do momentu wygaśnięcia obowiązków przechowywania danych wynikających z przepisów prawa.
8. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:
a) dostępu do danych osobowych,
b) sprostowania danych osobowych,
c) usunięcia danych osobowych,
d) ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
f) przenoszenia danych osobowych,
g) wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
9. W przypadku, gdy Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w oparciu o swój usprawiedliwiony interes (np. w celach marketingowych) nie będzie ich dłużej przetwarzać do wskazanych celów, jeżeli Pan/Pani wniesie sprzeciw wobec takiego przetwarzania.
10. Uprawnienia opisane w pkt 8, mogą być przez Panią/Pana zrealizowane poprzez złożenie żądania drogą:
a) mailową, pisząc na adres: dopartanna@gmail.com,
b) pisemną, pisząc na adres: Kancelaria Adwokacka Adwokat Anna Dopart, ul. św. Bonifacego 77 m. 32, Warszawa (02-945).
11. Administrator nie podejmował wobec Pani/Pana zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

0